Hvordan får de det til?

by NPU — 2017-08-28

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet er å forstå hva som virker for å kunne dele det med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. I år har vi hatt 60 institusjoner på blokka. Vi har kartlagt 39 og landet på 12 som vi mener det er verd å løfte fram. Utvalget er basert på tips og råd samt NPUs oversikt over feltet. Vi har forsøkt å dekke ulike bransjer og geografiske områder. Vi har forsøkt å dekke ulike typer institusjoner med ulike typer formål og praksiser. Vi har sikkert oversett noen som er skikkelig gode og hører gjerne fra dere til neste år. 

De 12 Kandidatene til NPU-prisen 2017 introduseres under i kronologisk rekkefølge i en eller flere kategorier. De fire kategoriene er:

Beste praksis

1. Øker mest:
kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter

2. Formidler best:
kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

3. Inkluderer flest:
kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

Neste praksis:
kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Muslim Vs Feminist Gsv 01

FOTO: GUNNHILD SOFIE VANGSNES

1. Bergen Offentlige Bibliotek

Kategori: Beste praksis/Øker mest/Formidler best/Inkluderer flest

Innstillingsgrunnlag 

 • De har lykkes med det som i bibliotekloven av 21. juni 2013 heter: ”å skape en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. De har har utviklet et mangfold av innhold som engasjerer et stort og variert publikum, og lykkes i imponerende grad med å engasjere unge på egne premisser. 
 • Det har skjedd en ”forvandling” av BOB fra et standard bibliotek til et åpent kulturhus med et stort antall inkluderende arrangement 
 • Betydelig satsing medskapende relasjonsbygging til ulike grupper 
 • Når ut til lokalbefolkning med innvandringsbakgrunn i større grad enn mange andre bibliotek 
 • BOB har et godt omdømme i bibliotekbransjen nasjonalt og i kulturfeltet lokalt for å ha åpnet opp for publikum på en ny måte de senere årene. De ble kåret til årets bibliotek i 2015 og ble vurdert av NPU-juryen i 2016. 
 • De nominerte selv prosjektet U-rom i fjor, dette har nå gått over i driftsfase. 
 • I vår innstillig i fjor skrev vi at: U-rom er blitt et viktig kulturelt innslag i den bergenske ungdomskulturen og er svært godt besøkt. Det har vært en suksess å la ungdom bestemme programmet for andre unge, da trekkes nye grupper inn i huset og unge får innflytelse på kulturtilbudet i sitt eget lokalmiljø.
2. Stormen Bibliotek

Kategori: Beste praksis/Øker mest/Inkluderer flest

Innstillingsgrunnlag 

 • Med et helt annet utgangspunkt enn BOB – har de lykkes med det samme: ”å skape en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. De har skapt eierskap til biblioteket gjennom samarbeid og medskaping, og lykkes i imponerende grad med å engasjere unge på egne premisser. 
 • Unge Stormen har i likhet med U-rom i Bergen vært finansiert av Nasjonalbiblioteket i prosjektfasen og har etter endt prosjekt blitt en del av bibliotektes kjernevirksomhet, finansiert over driftsbudsjettene. 
 • De har gjennomført et stort prosjekt for å utjevne ulikeheter i barns oppvekstvilkår, blant annet gjennom å satse på digital inkludering. Dette arbeidet utføres på en svært ”musikalsk” måte
 • Stormen bibliotek samarbeider godt med veldig mange ulike aktører – medskaping er nøkkelen til suksess 
 • Nytt bygg og utradisjonelt valg av ledertype skaper stor oppmerksomhet og høyt aktivitetsnivå - styrker bibliotekets posisjon i byen og regionen


3. Furuset bibliotek og aktivitetshus, Filial av Deichmanske Bibliotek

Kategori: Beste praksis/Øker mest/Inkluderer flest

Innstillingsgrunnlag

 • Bydel Alna og Deichmanske bibliotek åpner aktivitetshus på Furuset som skaper stort engasjement og eksplosiv tilstrømning
 • Deichman ble vurdert av NPU-juryen i 2016. De har utviklet et ny måte å tenke bibliotek på og har som et resultat av dette utviklet en rekke nye filialer i Oslo på beboerne og bydelenes premisser.
 • Nøkkelen til suksess er dialog og medskaping med lokalbefolkningen og samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner og fagmiljø
 • Når ut til hele lokalbefolkningen som på Furuset er preget at etnisk mangfold (ca 50% har innvandringsbakrgunn i bydelen) og dårligere levekår enn andre bydeler i Oslo
 • De har skapt en imponerende mengde arrangement /innhold som engasjerer et stort og variert publikum, og lykkes i imponerende grad med å engasjere unge på egne premisser.


4. Henie Onstad Kunstsenter

Kategori: Beste praksis, Øker mest / Formidler best

Innstillingsgrunnlag

 • Besøkstallet i perioden fra 2013 til 2016 har økt voldsomt fra 36.000 til 180.000.
 • Betydelig satsing på formidling – ombygging av lokaler og samarbeid med ulike aktører gjør det mulig å nå et bredt spekter av grupper 
 • Strategisk programmering treffer flere smaks-segmenter 
 • Senker terskelen for deltakelse gjennom en hel vifte av arrangementer for hver utstilling
 • Satser målbevisst på rekruttering og formidling av barn og unge gjennom HOK Lab
 • Satser målbevisst på økt mangfold blant de voksne gjennom HOK Klubb 


5. Sørlandets Kunstmuseum/ Kunstsilo

Kategori: Neste praksis

Innstillingsgrunnlag

 • Kontroversiell ansettelse av direktør med kommersiell innstilling skal lede SKMU gjennom hamskifte til Kunstsilo - nytt kunstmuseum ved vannkanten i Kristiansand som skal huse SKMUs samling og Tangen-samlingen
 • Ansettelse skaper et nytt handlingsrom for kommunikasjon med omverden som utnyttes maksimalt 
 • SKMU avventer ikke det nye bygget, men setter umiddelbart i gang endringer som får effekt på oppsiktsvekkende kort tid : 69% økning i publikumstilstrømning i sommersesong for 2017 i forhold til 2016 uten å foreta endringer i programmet. 
 • Kunstsilo skal åpne i 2021. SKMUs ambisjoner om å tidoble publikumstall mot 2021 - fra 15000 til 150000 besøkende, samt engasjere betydelig flere yngre brukere og folk uten kunstkompetanse fortjener å bli fulgt. SKMU innstilles derfor som kandidat til den nye priskategorien av året: "neste praksis".
6. NOSO Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Kategori: Beste praksis/Øker mest/Formidler best

Innstillingsgrunnlag

 • Ung aktør (etablert 2009) som arbeider målbevisst for å posisjonere seg i et internasjonalt kunstmusikk-marked med høye standarder og et krevende publikum samtidig som det bygger interesse, engasjement og oppslutning om kunstmusikk i et umodent hjemmemarked 
 • NTOs statistikk viser at NOSO øker mest blant orkestrene i 2016 – med 79% i forhold til snittet siste tre år. Dette henger sammen med turnevirksomhet. I følge direktør er det reelle tallet i hjemmemarkedet en 20% økning per år siden 2013.  
 • Strategisk sterk organisasjon med klar forståelse av eget formål og identitet som har fokus på langsiktig publikumsutvikling lokalt og globalt
 • Strategisk programmering i tråd med mål for publikumsutvikling
 • Økt satsing på formidling og inkluderende ramme for konsertene
 • I ekstern evalueringsrapport på oppdrag fra KUD 2017 dokumenteres en veldrevet virksomhet som lykkes med å engasjere publikum innenfor en inkluderende ramme, og som oppnår gradvis økt tilstrømming til konsertene i hjemmemarkedet. Det er den lokale publikumsbyggingen som er utgangspunktet for denne nominasjonen.7. OFO Oslo-Filharmonien

Kategori: Neste praksis

Innstillingsgrunnlag

 • OFO er blant orkestrene som ”øker mest” i NTOs statistikker. Nominasjonsgrunnlaget er likevel denne gang kun den digitale innovasjonen "smaksguide". Guiden har som mål å gjøre publikum kjent med sin egen smak og dermed gjøre det lette å velge rett konsert i OFOs repertoar inneværende sesong. 
 • Det er ikke effektmålinger av guiden som ligger til grunn – OFO innstilles for nytenkning og gjennomføringsevne og innstilles i kategorien "neste praksis"
 • Det er en organisasjon som jevnt over jobber godt med publikumsutvikling sett i forhold til standard i feltet.  
 • OFO utmerker seg ved over lengre tid å basere sitt kommunikasjonsarbeide på aktiv lytting til ulike målgrupper. Smaksguiden bygger på strukturerte samtaler med ulike publikumsgrupper over tid. 
Maria Utsi 1

Maria Utsi

8. Festspillene i Nord-Norge

Kategori: Beste praksis: Øker mest/Formidler best/Inkluderer flest

Innstillingsgrunnlag

 • Ny leder (2015) lykkes med å inkludere nye grupper samtidig som eksisterende publikum ivaretas og relasjonen til begge grupper fordypes.
 • Effekt: dobler publikumstallene første år (2016) - holder samme høye nivå i 2017
 • Nominasjonen fokuserer på i "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten
 • Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept
 • Festspillpilotene skaper innhold til digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere
 • Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise" 
9. TRAP, Transnational Arts Production

Kategori: Neste praksis

Nøkkel til byen

 • Innovativ satsing som har som mål å etablere kontakt mellom kunstinstitusjoner i Oslo og Akershus og personer som ikke har noe forhold til disse
 • Satsingen bygger på prosjekt i New York med dokumentert effekt
 • Prosjektleder fra New York-satsingen, sosiologen Cecilie Nordeng, er engasjert av TrAP som prosjektleder for Oslo/Akershus-satsingen
 • Ambisiøs satsing fra kunstprodusent i mangfoldsfeltet som kunne ha nøyd seg med å bygge sin egen merkevare
 • Viktig å følge med på for å se hvilke effekter den har – hva lærer institusjonene? Hva fører det til av konkrete målbare endringer i handlemåter og oppslutning?10. TABANKA African & Caribbean Dance Ensemble

Kategori: Beste praksis: Inkluderer flest

Innstillingsgrunnlag

 • Kunstnerisk ambisiøs frigruppe i dansefeltet som arbeider aktivt og innsiktsbasert med publikumsutvikling gjennom segmentert relasjonsbygging og markedsføring.
 • Kunstnerisk leder som selv arbeider med innsikt og har skapt en unik segmenteringsmodell for å utvikle en formålstjentlig publikumsmix.
 • Tabanka besitter en unik kompetanse på ”mangfold” – men fra et omvendt perspektiv – hvordan sikre at det alltid er 40% hvite i salen? 
 • Tabanka arbeider aktivt med å formidle afrikansk dans til et blandet norsk publikum og spesifikt med å formidle den afrikansk-karibiske måten å oppleve dans på

11. Panta Rei Danseteater

Kategori: Formidler best/Inkluderer mest

Innstillingsgrunnlag

 • Panta Rei Danseteater (PRD) innstilles for sitt arbeid med publikumsutvikling for dans i Norge gjennom en lang rekke produksjoner siden 2002, men særlig for det pågående prosjektet "Tilt" som startet i 2015. 

 • Tilt er et imponerende formidlingsprosjekt både i størrelse og engasjement. Det aktiverer en lang rekke aktører: både regionteatre, kulturhus, frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner, og får folk utenfor dansemiljøne i de store byene til å utøve og oppleve dans. 

 • PRD kan demonstrere både økt engasjement og økt mangfold – både i sentrum og periferi

 • PRD fungerer som kompetanseutvikler for regionteatre og kulturhus 

 • PRD bidrar til økte publikumstall for scener som viser dans

12. Nordnorsk Kunstmuseum 

Kategori: Beste praksis: Øker mest. Neste praksis

Innstillingsgrunnlag:

 • Innovativ, nytenkende måte å øke synlighet og skape engasjement som gir umiddelbar effekt og pangstart for museum med ny direktør
 • design thinking erstatter tradisjonell formidlingstenkning
 • Skaper synlighet gjennom å ”forsvinne” og overlate bygg og direktørstol til marginalisert gruppe av kunstnere
 • Effekt 1: Beste besøkte utstilling i historien på NNKM Lokasjon Tromsø
 • Effekt 2: NNKM kåres til Årets museum i 2017
 • Viktig prosjekt både for Nordnorsk kunstmuseum og for usynliggjort samisk kunst og kulturarv